پیش نیاز دوره:

آشنایی با سری استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9000

هدف دوره:

آشنایی با فنQUALITY FUNCTION DEPLOYMENT برای طرح ریزی محصول یا خدمت جدید بر اساس نیازها و انتظارات مشتریان.

محتوای دوره:

با بهره گیری از این تکنیک خواسته ها و الزامات مشتریان با تفکر تخصصی در هم می آمیزد. به این ترتیب هر یک از خواسته ها و تمایلات ذهنی و غیر ملموس (SUBJECTIVE) مشتریان نسبت به محصولات، به پارامترهای عینی و قابل تعریف (OBJECTIVE) تبدیل می گردند. مراحل این تبدیل و مکانیزم ارزیابی هر مرحله در بکارگیری روش QFD و نیز مبحث خانه کیفیت (HOUSE OF QUALITY) در طی دوره تشریح می شود و در کارگاه آموزشی مورد تمرین قرار می گیرد.